web analytics

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Cralux bv  met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Mechelsesteenweg 315M en ingeschreven in de K.B.O onder het nummer 0679.475.892 (hierna: “Cralux”).

Artikel 1. Toepassingsgebied en aanvaarding

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot goederen en/of diensten door Cralux aangeboden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

1.2 Elke bestelling, opdracht of akkoord met de offerte houdt een aanvaarding in van deze Algemene Voorwaarden, zonder enig voorbehoud, door de Klant die verklaart daarvan voor de totstandkoming van de overeenkomst kennis te hebben genomen in een voor hem begrijpbare taal. Door de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden erkent de Klant dat elk van deze voorwaarden werkelijk gewild is en geen van deze voorwaarden, afzonderlijk of gezamenlijk, een kennelijk onevenwicht schept in de overeenkomst tussen Cralux en de Klant. Bij de prijsbepaling werd rekening gehouden met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Offertes

De offertes van Cralux worden steeds opgesteld aan de hand van de gegevens verstrekt door de Klant. Offertes zijn pas bindend na aanvaarding door de Klant én door Cralux. 

Artikel 3. Levering en uitvoering

3.1 De levering van goederen en uitvoering van diensten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen de door Cralux opgegeven termijn. De vermelde termijnen zijn indicatief en derhalve niet bindend.

3.2 Een vertraging in de levering en/of uitvoering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, interesten of weigering de goederen/diensten in ontvangst te nemen en kan evenmin een grond vormen tot verbreking van de overeenkomst.

3.3 Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde leveringstermijnen vervallen en opnieuw moeten worden overeengekomen.

3.4. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf de levering van de goederen.

Artikel 4. Omgevingsvergunning en werfomstandigheden

De Klant staat in voor de nodige (omgevings)vergunningen en toegankelijkheid van de werf voor de volledige duur van de uitvoering van de werken. Cralux dient hiertoe geen bijzondere voorzorgen te nemen of een voorafgaandelijk onderzoek in te stellen.

Artikel 5. Prijs en betaling

5.1 De prijs voor de goederen en/of diensten van Cralux is deze vermeld op de offerte. Meerwerken, niet vervat in de offerte, worden bijkomend aangerekend.

5.2 Cralux zal in het licht van de schommeling in de aankoopprijzen en overige kosten de prijs evenwel eenzijdig kunnen wijzigen, dit op een wijze die steunt op objectieve criteria en die overeenstemt met de schommeling in kwestie.

5.3 Indien een voorschot of tussentijdse betaling wordt gevraagd, kan Cralux de werkzaamheden opschorten in geval van niet tijdige betaling.

5.4 De Klant aanvaardt het toezenden van de facturen per e-mail. Alle facturen van Cralux zijn betaalbaar binnen de termijn vermeld op de factuur. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld binnen deze termijn wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met, enerzijds een verwijlintrest van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand, en anderzijds een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag bovenop gerechtelijke of juridische kosten. Als de Klant een consument is in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht zijn dezelfde vergoedingen verschuldigd, doch pas na ingebrekestelling. Daarnaast zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen ten aanzien van de Klant van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden. Door de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden erkent de Klant dat voormelde forfaitaire vergoeding evenredig is aan het nadeel dat Cralux lijdt door de vertraging in de betaling. Het voorgaande geldt onverminderd het recht van Cralux om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

5.5 Cralux is gerechtigd om haar verbintenissen t.a.v. de Klant op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de Klant zijn betalingsverbintenis niet nakomt.

5.6 Indien de factuur op verzoek van de Klant op naam van een derde werd uitgeschreven, dan blijft de Klant hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van Cralux, tot naleving van alle verbintenissen voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 6. Overmacht

6.1 Cralux is niet aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering of voor niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert, inbegrepen maar niet beperkt tot stakingen, onverwachte files, ongevallen, brand, pandemieën, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, vertragingen door onvoorziene hinder op de werf, … In deze gevallen behoudt Cralux zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen of te herzien, dan wel de bijkomende kosten aan te rekenen.

6.2 Wanneer de werkzaamheden ten gevolge van overmacht worden onderbroken, zal de uitvoeringstermijn worden geschorst voor de duur van deze onderbreking en worden vermeerderd met de tijd nodig voor het heropstarten van de werkzaamheden.

Artikel 7. Beëindiging en herziening van de overeenkomst

7.1 De overeenkomst kan op elk moment door Cralux eenzijdig en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst worden beëindigd voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt, het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering, bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant of indien de Klant een ernstige wanprestatie begaat zoals het niet tijdig voldoen van de facturen. Cralux is in dat geval eveneens gerechtigd om niet tot levering van de goederen en/of diensten over te gaan of verdere leveringen stop te zetten, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn.

7.2 Alle omstandigheden die redelijkerwijze bij de overeenkomst door Cralux niet te voorzien waren en die de uitvoering van de overeenkomst (financieel) zwaarder maken, geven recht op de ontbinding of herziening van de overeenkomst.

7.3 Indien de Klant een geplaatste bestelling annuleert of een gesloten overeenkomst verbreekt, zal een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30% van het bedrag van de bestelling verschuldigd zijn en dit onverminderd het recht van Cralux om een volledige vergoeding voor de opgelopen schade te vorderen overeenkomstig artikel 1794 van het Oud Burgerlijk Wetboek. De werken die reeds uitgevoerd werden en/of de goederen die reeds besteld werden met het oog op de uit te voeren werken moeten door de Klant integraal vergoed worden. Door de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden erkent de Klant dat voormelde forfaitaire vergoeding evenredig is aan het nadeel dat Cralux lijdt in geval van beëindiging van de overeenkomst door de Klant overeenkomstig dit artikel.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en klachtindiening

8.1 Cralux is slechts aansprakelijk wegens de niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en slechts voor zover die schade is veroorzaakt door haar zware fout of bedrog. Voor overige fouten is zij niet aansprakelijk.

8.2 Cralux is nooit aansprakelijk voor indirecte schade en kosten (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade aan derden, etc.). De aansprakelijkheid van Cralux is voor de gehele opdracht in elk geval beperkt tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. btw). Daarnaast is de aansprakelijkheid tevens in elk geval beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Cralux wordt gedekt en uitbetaald.

8.3 De waarborg van Cralux beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken voorzien in het Oud Burgerlijk Wetboek. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van een goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

8.4 Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, schriftelijk (aangetekend of via mail aan info@cralux.be bij Cralux aan te komen uiterlijk 10 kalenderdagen na de dienstverlening, of in geval van verborgen gebreken, uiterlijk 10 kalenderdagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. De ingebruikneming van de uitgevoerde werken dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld. De Klant draagt het risico indien de Klant in gebreke is gebleven na de levering en/of uitvoering de nodige testen uit te voeren. In geval de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het Oud Burgerlijk Wetboek van toepassing zouden zijn, zal de voorlopige oplevering als startdatum gelden voor de waarborgtermijn.

8.5 Indien verborgen gebreken of schade bij niet-conforme dienstverlening zouden worden vastgesteld, zal Cralux kosteloos materiaal (dat overeenkomt met de waarde van de gebrekkige materialen) ter beschikking stellen om het gebrek of de schade te verhelpen maar kan zij nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige andere schadevergoeding zoals kosten voor herplaatsing of afbraak, vertragingskosten of eender welke kosten dan ook.

Artikel 9. Nietigheid en volledigheid

9.1 Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en Cralux, met betrekking tot de erin opgenomen materie. Wijziging van een of meerdere van de clausules, brengen geen enkele wijziging mee van de overige clausules die van strikte toepassing blijven.

9.2 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden als volledig ongeldig wordt beschouwd, zullen de Klant en Cralux deze te goeder trouw vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert. In elk geval heeft de eventuele nietigheid van een bepaling in de Algemene Voorwaarden niet de nietigheid van (één) (van) de overige bepalingen tot gevolg.

Artikel 10. Bevoegdheid en toepasselijk recht

10.1 Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit de aanbiedingen en/of overeenkomsten van Cralux.

10.2 In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Cralux bevoegd.

Artikel 11. Hoedanigheid van de Klant – Herroepingsrecht

11.1 In het geval de Klant een consument is in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht gelden voorliggende Algemene Voorwaarden met uitzondering van de artikelen 3 en 10.

11.2 Indien de Klant een consument is en de overeenkomst gesloten wordt op afstand of buiten de verkoopruimten van Cralux, heeft de Klant het recht om de overeenkomst binnen de 14 kalenderdagen te herroepen door het hieronder gevoegde formulier ingevuld per e-mail te bezorgen aan Cralux. De Klant geeft de toestemming om voor het verstrijken van het herroepingsrecht van 14 kalenderdagen te starten met de uitvoering van de overeenkomst. Daarbij erkent de Klant dat hij het herroepingsrecht bij de volledige uitvoering van de overeenkomst voor het verstrijken van de voormelde termijn verliest. Indien de Klant de overeenkomst zou herroepen binnen de voormelde termijn nadat reeds met de uitvoering is gestart, doch voordat de overeenkomst volledig is uitgevoerd, is de Klant een evenredige vergoeding verschuldigd voor de reeds door Cralux geleverde diensten. De Klant-onderneming beschikt niet over een herroepingsrecht.

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.)

Aan Cralux BV met maatschappelijke zetel te Mechelsesteenweg 315M en ingeschreven in de K.B.O onder het nummer 0679.475.8924.

Per e-mail aan: info@cralux.be

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen / levering van de volgende dienst herroep: …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Besteld op:……………………………………………………………………………………………………….

Naam klant:…………….………………………………………………………………………………………..

Adres klant:………………………………………………………………………………………………………

Datum:……………………………………………………………………………………………………………..

Handtekening van klant:………………………..