web analytics

Privacy Policy Cralux BV

1. Algemeen

Cralux BV met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Mechelsesteenweg 315M, KBO nr. 0679.475.892, e‑mailadres: info@cralux.be) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Cralux BV neemt de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Cralux BV via volgend e-mailadres: info@cralux.be.

In deze privacyverklaring verduidelijkt Cralux BV welke persoonsgegevens van u worden verwerkt, voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond, hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard, aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Welke persoonsgegevens worden door Cralux BV verwerkt, voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond?

Naast het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens die u Cralux BV (gebeurlijk) verstrekt tijdens de uitvoering van de overeenkomst, verzamelt en verwerkt Cralux BV in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van:

 • (potentiële) Klanten en hun medewerkers;
 • Personen die hun visitekaartje of anderszins hun contactgegevens aan Cralux BV verstrekken;
 • Sollicitanten;
 • Cralux BV dienstverleners;
 • Derden (voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht toevertrouwd aan Cralux BV door haar klanten).

Cralux BV verzamelt onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • In het kader van klantenbeheer:
  • Identificatiegegevens;
  • Financiële gegevens en bijzonderheden;
  • Overige persoonsgegevens die (potentiële) klanten actief verstrekken, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch, of in het kader van de gevraagde dienstverlening.

 • In het kader van leveranciersbeheer:
  • Identificatiegegevens;
  • Financiële gegevens;
  • Professionele gegevens (opleiding en beroep).

 • In het kader van sollicitaties:
  • Identificatiegegevens;
  • Persoonlijke kenmerken;
  • Professionele gegevens (opleiding en beroep);
  • Beeldopname (foto).

3. Hoe lang bewaart Cralux BV uw persoonsgegevens?

Cralux BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld:

 • Klanten- en leveranciersbeheer, uitvoering van de opdracht: 10 jaar na het einde van de overeenkomst;
 • Sollicitanten: 1 jaar na ontvangst van de persoonsgegevens.

4. Aan wie kan Cralux BV uw persoonsgegevens doorgeven?

Cralux BV kan uw persoonsgegevens delen met:

 • Dienstverleners die als verwerkers voor Cralux BV optreden: IT-dienstverleners, PR/marketing dienstverleners, …;
 • Professionele raadgevers van Cralux BV zoals advocatenkantoren en boekhouders;
 • Derden die betrokken zijn bij de dienstverlening van Cralux BV aan haar klanten: zelfstandige dienstverleners, onderaannemers, transporteurs, …

Deze lijst is niet exhaustief. Er kunnen andere gevallen zijn waarin Cralux BV andere partijen moet informeren om haar diensten zo effectief mogelijk te verstrekken.

5. Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, er kopie van op te vragen, ze te corrigeren of ze te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cralux BV (bijvoorbeeld voor marketing doeleinden) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, kopie, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens versturen naar volgend e-mailadres: info@cralux.be. Cralux BV houdt eraan zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek.

U dient wel rekening te houden met het feit dat Cralux BV gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging.

Cralux BV wenst u er tevens op te wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Alvorens klacht in te dienen, is het aangewezen om contact op te nemen met Cralux BV om een snelle oplossing voor uw klacht te kunnen vinden.

6. Wijziging van deze privacyverklaring

Cralux BV behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Indien de aanpassingen substantieel zijn, zal Cralux BV u hier attent op maken via haar website, per e-mailbericht of per gewone post.